Server mới mở

Game Ngày Giờ
S12 Hầu Vương 23/04 18:00
S39 Liệt Hỏa Chiến Thần 17/04 09:00
S102 Công Thành Xưng Đế 22/04 09:00
S157 Long Thần Tranh Bá 21/04 09:00
S71 Thủy Hử Truyện 19/04 09:00

Fanpage

Nạp thẻ

Nạp thẻ

Tài khoản

Chọn game và server

100 VNĐ = 1 Vàng

Nhà cung cấp

Thông tin thẻ