• long than login qua google
  • long than login qua facebook
  • long than login qua yahoo

Server mới

Long Thần Tranh Bá
Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Event - Tuyệt Thế Trân Bảo

Ngày: 20/09/2013


 

Cường bạo hung thú


Thời gian: Mở server ngày thứ 15, kéo dài 7 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, trong Lồng Hung Thú của quân đoàn khiêu chiến Hung thú – Hỗn

Độn, có thể căn cứ vào tinh cấp hung thú khiêu chiến, nhận phần thưởng tương ứng.

Lưu ý:

1. Lồng hung thú có lv đạt đến lv11 có thể giải khóa Hung thú Hỗn độn.

2. Quân đoàn hung thú chiến sau khi bắt đầu, trong 10 phút đầu nếu kích sát hung thú thì sẽ nâng tinh cấp của Hung thú.

Phần thưởng

LV Hung thú

Phần thưởng

3Sao

Bạc*10 vạn

Bảo thạch lv1*2

4Sao

Bạc*10 vạn

Bảo thạch lv1*3

5Sao

Bạc*10 vạn

Bảo thạch lv1*4

6Sao

Bạc*10 vạn

Bảo thạch lv1*5

7Sao

Bạc*10 vạn

Bảo thạch lv1*6

8Sao

Bạc*10 vạn

Bảo thạch lv1*7

9Sao

Bạc*10 vạn

Bảo thạch lv1*8

10Sao

Bạc*10 vạn

Bảo thạch lv1*9

Thú cưỡi tăng cấp đến lv4


Thời gian: Khi cấp độ nhân vật của Chủ Tướng đạt đến lv55, kéo dài 3 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, nuôi dưỡng Thú cưỡi tới cấp 4 có thể nhận thưởng lớn.

Phần thưởng: gồm có: Roi Thần mã *30, Phiếu rút thăm *300, Bạc *25 VẠN, Ngọc *25 VẠN.

Tăng cấp đại hành động lv55

Thời gian sự kiện: Khi cấp độ nhân vật của Chủ Tướng đạt đến lv50, kéo dài 15 ngày.

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện , tăng cấp nhân vật đến cấp 55 có thể nhận phần thưởng lớn.

Phần thường: bao gồm: Rương cơ duyên *2, Kim đồng tím *30, Vân tinh thạch lv2 *20, Bạc *100.000, Ngọc *100.000.


Tăng cấp đại hành động lv60

Thời gian sự kiện: Khi cấp độ nhân vật của Chủ Tướng đạt đến lv55, kéo dài 20 ngày.

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện , tăng cấp nhân vật đến cấp 60 có thể nhận phần thưởng lớn.

Phần thường: bao gồm: Rương cơ duyên *2, Kim đồng tím *40, Vân tinh thạch lv3 *30, Bạc *100.000, Ngọc *100.000.

Tuyệt thế trân bảo


Thời gian: Khi cấp độ nhân vật của Chủ Tướng đạt đến lv56, kéo dài 7 ngày

Điều kiện: Khi sự kiện kết thúc, dựa vào lv của bảo vật vàng mà người chơi có: Phong Hỏa Luân, Tôn

Tử Binh pháp, Tàng long đỉnh, căn cứ vào tổng lv bảo vật người chơi sẽ được phát thưởng tương ứng

qua hộp thư.

Lưu ý: Bảo vật Phong Hỏa Lân, Tàng Long Đỉnh, Tôn Tử Binh Pháp trong giao diện Đổi bảo vật đập bình thần bí ở giai đoạn 2 có cơ hội thu thập được.

Tổng lv bảo vật

Phần thưởng

10

Bạc*60 vạn

Rương võ hồn lam lv1*100

Ngọc *10 viên

Túi Bảo thạch lv3*1

20

Bạc*90 vạn

Rương võ hồn lam lv1*100

Ngọc *15 viên

Túi Bảo thạch lv3*2

30

Bạc*120 vạn

Rương võ hồn lam lv1*100

Ngọc *20 viên

Túi Bảo thạch lv3*3

50

Bạc*180 vạn

Rương võ hồn lam lv1*100

Ngọc *30 viên

Túi Bảo thạch lv5*1

75

Bạc*240 vạn

Rương võ hồn lam lv1*100

Ngọc *40 viên

Túi Bảo thạch lv6*1

100

Bạc*300 vạn

Rương võ hồn lam lv1*100

Ngọc *50 viên

Túi Bảo thạch lv7*1