• long than login qua google
  • long than login qua facebook
  • long than login qua yahoo

Server mới

Long Thần Tranh Bá
Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Đặc Quyền VIP

Ngày: 04/09/2013


 

 

Cấp Độ VIP

Tích Lũy Điểm Tăng Trưởng

Đặc Quyền

VIP1

Tích lũy 10 điểm trở thành VIP1

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +5

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Số lần đổi Ngọc 3 lần

-    Số lần đổi Bạc 3 lần

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Phúc lợi mỗi ngày VIP 1

 

VIP2

Tích lũy 100 điểm trở thành VIP2

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Hoàng thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Mỗi ngày sinh lực +30

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +5

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Số lần đổi Ngọc 6 lần

-    Số lần đổi Bạc 6 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 2

 

VIP3

Tích lũy 300 điểm trở thành VIP3

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàng thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +35

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +10

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Số lần đổi Ngọc 10 lần

-    Số lần đổi Bạc 10 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 3

VIP4

Tích lũy 600 điểm trở thành VIP4

-    Đập số lượng lớn hũ thần bí

-    Chức năng tự động đối tửu hết

-    Tự động báo danh

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +10

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Mỗi ngày sinh lực +40

-    Số lần đổi Ngọc 15

-    Số lần đổi Bạc 15

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 4

 

VIP5

Tích lũy 1000 điểm trở thành VIP5

-    Hoàn thành ngay auto phó bản

-    Chức năng tự động đối tửu hết

-    Đập số lượng lớn hũ thần bí

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàng thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàng thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +45

-    Điểm trường thành VIP mỗi ngày +15

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Số lần đổi Ngọc 20 lần

-    Số lần đổi Bạc 20 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 5

VIP6

Tích lũy 3000 điểm trở thành VIP6

-    Miễn CD trong quyết chiến Long Điện

-    Mở chức năng ghép hết bảo thạch

-    Hoàn thành ngay auto Phó Bản

-    Chức năng  tự động đối tửu hết

-    Đập hũ thần bí số lượng lớn

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +50

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +15

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Số lần đổi Ngọc mỗi ngày 30 lần

-    Số lần đổi Bạc mỗi ngày 30 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 6

VIP7

Tích lũy 5000 điểm trở thành VIP7

-    Cường hóa trang bị bạo kích x2

-    Miễn CD trong quyết chiến Long Điện

-    Mở chức năng ghép hết bảo thạch

-    Hoàn thành ngay auto Phó Bản

-    Chức năng đối tửu hết

-    Đập hũ thần bí số lượng lớn

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +55

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +15

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Đổi Ngọc mỗi ngày 40 lần

-    Đổi Bạc mỗi ngày 40 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 7

VIP8

Tích lũy 10000 điểm trở thành VIP8

-    Cường hóa trang bị bạo kích x2

-    Miễn CD trong quyết chiến Long Điện

-    Mở chức năng ghép hết bảo thạch

-    Hoàn thành ngay auto Phó Bản

-    Chức năng đối tửu hết

-    Đập hũ thần bí số lượng lớn

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +60

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +20

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Đổi Ngọc mỗi ngày 60 lần

-    Đổi Bạc mỗi ngày 60 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 8

VIP9

Tích lũy 20000 điểm trở thành VIP9

-    Cường hóa trang bị bạo kích x2

-    Miễn CD trong quyết chiến Long Điện

-    Mở chức năng ghép hết bảo thạch

-    Hoàn thành ngay auto Phó Bản

-    Chức năng đối tửu hết

-    Đập hũ thần bí số lượng lớn

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +60

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +20

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Đổi Ngọc mỗi ngày 80 lần

-    Đổi Bạc mỗi ngày 80 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 9

VIP10

Tích lũy 50000 điểm trở thành VIP10

-    Cường hóa trang bị bạo kích x2

-    Miễn CD trong quyết chiến Long Điện

-    Mở chức năng ghép hết bảo thạch

-    Hoàn thành ngay auto Phó Bản

-    Chức năng đối tửu hết

-    Đập hũ thần bí số lượng lớn

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +60

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Đổi Ngọc mỗi ngày 100 lần

-    Đổi Bạc mỗi ngày 100 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 10