• long than login qua google
  • long than login qua facebook
  • long than login qua yahoo
Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Đặc Quyền VIP

Ngày: 04/09/2013


 

 

Cấp Độ VIP

Tích Lũy Điểm Tăng Trưởng

Đặc Quyền

VIP1

Tích lũy 10 điểm trở thành VIP1

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +5

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Số lần đổi Ngọc 3 lần

-    Số lần đổi Bạc 3 lần

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Phúc lợi mỗi ngày VIP 1

 

VIP2

Tích lũy 100 điểm trở thành VIP2

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Hoàng thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Mỗi ngày sinh lực +30

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +5

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Số lần đổi Ngọc 6 lần

-    Số lần đổi Bạc 6 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 2

 

VIP3

Tích lũy 300 điểm trở thành VIP3

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàng thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +35

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +10

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Số lần đổi Ngọc 10 lần

-    Số lần đổi Bạc 10 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 3

VIP4

Tích lũy 600 điểm trở thành VIP4

-    Đập số lượng lớn hũ thần bí

-    Chức năng tự động đối tửu hết

-    Tự động báo danh

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +10

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Mỗi ngày sinh lực +40

-    Số lần đổi Ngọc 15

-    Số lần đổi Bạc 15

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 4

 

VIP5

Tích lũy 1000 điểm trở thành VIP5

-    Hoàn thành ngay auto phó bản

-    Chức năng tự động đối tửu hết

-    Đập số lượng lớn hũ thần bí

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàng thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàng thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +45

-    Điểm trường thành VIP mỗi ngày +15

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Số lần đổi Ngọc 20 lần

-    Số lần đổi Bạc 20 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 5

VIP6

Tích lũy 3000 điểm trở thành VIP6

-    Miễn CD trong quyết chiến Long Điện

-    Mở chức năng ghép hết bảo thạch

-    Hoàn thành ngay auto Phó Bản

-    Chức năng  tự động đối tửu hết

-    Đập hũ thần bí số lượng lớn

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +50

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +15

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Số lần đổi Ngọc mỗi ngày 30 lần

-    Số lần đổi Bạc mỗi ngày 30 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 6

VIP7

Tích lũy 5000 điểm trở thành VIP7

-    Cường hóa trang bị bạo kích x2

-    Miễn CD trong quyết chiến Long Điện

-    Mở chức năng ghép hết bảo thạch

-    Hoàn thành ngay auto Phó Bản

-    Chức năng đối tửu hết

-    Đập hũ thần bí số lượng lớn

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +55

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +15

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Đổi Ngọc mỗi ngày 40 lần

-    Đổi Bạc mỗi ngày 40 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 7

VIP8

Tích lũy 10000 điểm trở thành VIP8

-    Cường hóa trang bị bạo kích x2

-    Miễn CD trong quyết chiến Long Điện

-    Mở chức năng ghép hết bảo thạch

-    Hoàn thành ngay auto Phó Bản

-    Chức năng đối tửu hết

-    Đập hũ thần bí số lượng lớn

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +60

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +20

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Đổi Ngọc mỗi ngày 60 lần

-    Đổi Bạc mỗi ngày 60 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 8

VIP9

Tích lũy 20000 điểm trở thành VIP9

-    Cường hóa trang bị bạo kích x2

-    Miễn CD trong quyết chiến Long Điện

-    Mở chức năng ghép hết bảo thạch

-    Hoàn thành ngay auto Phó Bản

-    Chức năng đối tửu hết

-    Đập hũ thần bí số lượng lớn

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +60

-    Điểm trưởng thành VIP mỗi ngày +20

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Đổi Ngọc mỗi ngày 80 lần

-    Đổi Bạc mỗi ngày 80 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 9

VIP10

Tích lũy 50000 điểm trở thành VIP10

-    Cường hóa trang bị bạo kích x2

-    Miễn CD trong quyết chiến Long Điện

-    Mở chức năng ghép hết bảo thạch

-    Hoàn thành ngay auto Phó Bản

-    Chức năng đối tửu hết

-    Đập hũ thần bí số lượng lớn

-    Miễn CD cường hóa trang bị

-    Chế tạo trang bị cực phẩm

-    Mua nguyên liệu thần đúc

-    Tự động báo danh

-    Nhiệm vụ dành cho VIP

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ vượt ải

-    Hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày

-    Mỗi ngày sinh lực +60

-    Quyền lợi giao dịch VIP

-    Đổi Ngọc mỗi ngày 100 lần

-    Đổi Bạc mỗi ngày 100 lần

-    Phúc lợi hàng ngày VIP 10