Server mới mở

Game Ngày Giờ
S180 Tam Tộc Chiến 04/05 08:00
S230 Vạn Thế 04/05 08:00
S326 Hầu Vương 04/05 08:00
S606 Công Thành Xưng Đế 04/05 08:00
S307 Long Thần Tranh Bá 29/04 08:00

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình